Zateplovací systémy
Systém dodatečné tepelné izolace fasád s izolačními deskami na bázi polystyrénu.

Systém dodatečné tepelné izolace fasád s izolačními deskami na bázi minerálních vláken.

Výhody:
  • Příznivá cena
  • Nízká pracnost při provádění
  • Minimální přitížení konstrukce
Výhody:
  • Výrazně lepší difúzní vlastnosti
  • Použití bez požárně technických omezení – možno použít i ve výškách nad 22,5 m


1. Podklad

Vhodné jsou betonové povrchy panelů, teracové vsýpy, pórobeton, cihelné zdivo, soudržné vápennocementové, cementové a polymercementové omítky, vláknocement, cementotříska a dřevotříska. Podklad musí být zbaven nečistot, prachu a mastnoty, musí být pevný, soudržný a rovný – přípustná tolerance je při připevňování lepením 1cm/1m a v případě připevňování lepením a hmoždinkami 2cm/1m. Větší nerovnosti je nutno vyrovnat vhodnou hmotou v závislosti na charakteru podkladu nebo lze místo lepení použít upevnění izolačních desek pomocí montážních lišt.2. Penetrace podkladu

Vyspravené podklady se dle potřeby napouštějí penetračním nátěrem. Penetrace je důležitá pro povrchové zpevnění a snížení nasákavosti stávajícího podkladu a pro jeho sjednocení v celé ploše.3. Patní lišta

Slouží k ukončení systému především v soklové oblasti. Do lišty se osazuje spodní řada izolačních desek. Patní lišta se kotví do podkladu hmoždinkami, případné nerovnosti se eliminují vkládáním podložek v místě kotvení. Lišty se osazují s mezerou 2 až 3 mm mezi sebou, přičemž dilatační propojení je vhodné zajistit spojovacím prvkem.4. Lepicí tmel

Izolační desky se k podkladu připevňují lepením, nebo lepením a hmoždinkami, nebo lištami. Pro lepení jsou určeny lepicí tmely . Lepicí tmel se nanáší na zadní stěnu tepelného izolantu po celém obvodu desky v pásu 50 až 80mm a uprostřed desky ve formě terčů nebo celoplošně. Způsob upevnění vyplývá ze statického posouzení.5. Izolační desky

Systémy jsou na bázi desek z pěnového polystyrenu nebo na bázi pojených minerálních vláken.6. Hmoždinky

Izolační desky se po přilepení (nejdříve po 2 dnech) kotví talířovými hmoždinkami (na 1 m2 obkladu se většinou doporučují 4 hmoždinky). Druh a počet hmoždinek vyplývá -především u objektů vyšších než 8m- z projektové dokumentace. Obecně platí, že druh a počet hmoždinek je dán druhem systému, stavem podkladu, výškou budovy a její polohou.7. Výztužná vrstva

Vrstva na vnějším povrchu tepelného izolantu je vytvořena stěrkovým tmelem , který obsahuje vyztužení skleněnou tkaninou. Tvoří podklad pod finální povrchovou úpravu. Zajišťuje mechanické vlastnosti systému, má zásadní vliv na životnost a stabilitu systému. Vytváří se celoplošným uložením tkaniny do nanesené vrstvy stěrkového tmelu. Tkanina je po uložení z obou stran kryta vrstvou stěrkového tmelu. Vytváření výztužné vrstvy probíhá v jedné technologické operaci a musí být zajištěna poloha uložení tkaniny a celková minimální tloušťka. Na některých místech se armování provádí dvakrát.8.Penetrační mezivrstva

Před finální povrchovou úpravou se na povrch výztužné vrstvy po jejím vyschnutí nanese penetrační mezivrstva. Druh penetrační mezivrstvy, případně její barevný tón, se volí ze sortimentu penetračních a základních nátěrů především v návaznosti na povrchovou úpravu.9.Finální povrchová úprava

Je možno volit mezi omítkovinami řady PRINCE COLOR ,RELIUS,HET nebo keramickým obkladem .

Kontakt

Adresa:Dělnická 208/9
40502 Děčín 6
(areál bývalého Centroflóru)
Tel.:412 512 209
Mob.:739 023 078
Mob.:739 023 065
E-Mail:rekont-dc@seznam.cz
Fax:412 517 177
Odkazy

HPI - CZ
BASF ČR
HET s.r.o.
Caparol

created by Petr Tarant

admin